Retinal vessel segmentation: an efficient graph cut approach with Retinex and local phase

Yitian Zhao, Yonghuai Liu, Xiangqian Wu, Simon. P Harding, Yalin Zheng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

67 Citations (Scopus)
138 Downloads (Pure)

Search results