Retinal vessel segmentation: an efficient graph cut approach with Retinex and local phase

Yitian Zhao, Yonghuai Liu, Xiangqian Wu, Simon. P Harding, Yalin Zheng

Research output: Contribution to journalArticle (journal)peer-review

91 Citations (Scopus)
59 Downloads (Pure)

Search results