Retinal Vascular Network Topology Reconstruction and Artery/Vein Classification via Dominant Set Clustering

Yitian Zhao, Jianyang Xie, HUAIZHONG ZHANG, Yalin Zheng, Yifan Zhao, Hong Qi, Yangchun Zhao, Pan Su, Jiang Liu, YONGHUAI LIU

Research output: Contribution to journalArticle (journal)peer-review

45 Citations (Scopus)
391 Downloads (Pure)

Search results