Region-based Saliency Estimation for 3D Shape Analysis and Understanding

Yitian Zhao, Yonghuai Liu, Yongjun Wang, Baogang Wei, Jian Yang, Yifan Zhao

Research output: Contribution to journalArticle (journal)peer-review

15 Citations (Scopus)
71 Downloads (Pure)

Search results