Incorporating knowledge into neural network for text representation

Yiming Li, Baogang Wei, YONGHUAI LIU, Liang Yao, Hui Chen, Jifang Yu, Wenhao Zhu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)
89 Downloads (Pure)

Search results