Automatic 2D/3D Vessel Enhancement in Multiple Modality Images Using a Weighted Symmetry Filter

Yitian Zhao, Yalin Zheng, Yonghuai Liu, Yifan Zhao, Lingling Lou, Siyuan Yang, Tong Na, Yongtian Wang, Jiang Liu

Research output: Contribution to journalArticle (journal)peer-review

66 Citations (Scopus)
125 Downloads (Pure)

Search results