Automatic 2D/3D Vessel Enhancement in Multiple Modality Images Using a Weighted Symmetry Filter

Yitian Zhao, Yalin Zheng, Yonghuai Liu, Yifan Zhao, Lingling Lou, Siyuan Yang, Tong Na, Yongtian Wang, Jiang Liu

Research output: Contribution to journalArticle (journal)peer-review

93 Citations (Scopus)
155 Downloads (Pure)

Search results